File MPU là gì? Cách mở file MPU

By | July 17, 2021| 0 Comments

File .MPU là file gì?

MPU là Audio Files – MPEG Layer 3 Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Audio file lưu trong định dạng MPEG (Moving Picture Experts Group) Lớp định dạng âm thanh 3 âm thanh nén; chứa âm thanh được lấy mẫu có thể được nén sử dụng tốc độ bit khác nhau; có thể chứa âm thanh stereo, 16-bit, âm thanh chất lượng gần như CD.

What is a MPU file?

Audio file saved in the MPEG (Moving Picture Experts Group) Layer 3 Audio Compressed audio format; contains sampled audio that may be compressed using different bit rates; may contain stereo, 16-bit, near-CD quality sound.

Cách mở .MPU file

Để mở file .MPU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPU do người dùng đóng góp.

  • music player
  • Apple iTunes
  • Apple iTunes
  • QuickTime

Chuyển đổi file .MPU

File .MPU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

  MOGG là file gì ? Cách mở file MOGG nhanh nhất
You cannot copy content of this page